Zespół

projektant, prezes zarządu

dr Kamil Rysz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2013 roku ukończył studia licencjackie na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalności planowanie przestrzenne i gospodarka i nieruchomościami broniąc pracy pt. Wpływ eksploatacji węgla kamiennego na miasta na przykładzie KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej. Kontynuując naukę na studiach II stopnia w 2013 roku uzyskał tytuł magistra gospodarki przestrzennej w specjalności planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami. Za pracę magisterską pt. Planowanie przestrzenne w Rudzie Śląskiej przyznano mu wyróżnienie Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich dla pracy magisterskiej w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, rozwoju miast i gospodarki przestrzennej w roku 2013  oraz otrzymał nagrodę główną Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów   Polskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w konkursie    na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, rozwoju miast i gospodarki przestrzennej w roku 2013.

W 2013 roku ukończył kurs dokształcający w zakresie Inżynierii ruchu drogowego w praktyce na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie na tejże uczelni (kierunek ekonomia), które ukończył w 2021 roku broniąc pracy pt. Ocena wielokryterialna jako narzędzie wspomagające proces planowania przestrzennego. Uzyskał tym samym tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

W 49. edycji konkursu Ministra na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie.

Od 2013 roku związany z urbanistyką, co przekłada się na współautorstwo ponad kilkudziesięciu dokumentów planistycznych z rejonów województwa małopolskiego, opolskiego i śląskiego wraz z opracowaniami specjalistycznymi.
Urbanista uprawniony na podstawie art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Specjalizacja szeroko pojęte planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, GIS oraz skutki finansowe realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich

Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Orzeszu

Członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chybiu

Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lędzinach

Członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Suszcu

kamil.rysz@przestrzen2k.pl

projektant, Członek zarządu

dr Kinga Mazurek-Matuszewska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – studia licencjackie i magisterskie – kierunek geografia, specjalność kształtowanie i ochrona środowiska. Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w specjalności nauki o Ziemi i środowisku (2020 r.). Praca doktorska pt. „Trwałość pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji” zdobyła wyróżnienie Kapituły Konkursu i Prezydium KPZK PAN.

Związana z urbanistyką od 2015 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach – studia podyplomowe na kierunku urbanistyka i planowanie przestrzenne. Praca dyplomowa pt. „Korytarze ekologiczne w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – stan istniejący i koncepcja uzupełnień według modelu płat – korytarz – matryca” uzyskała wyróżnienie Rektora.

Urbanista uprawniony na podstawie art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uprawniona do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar natura 2000 w rozumieniu art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Sekretarz Komisji ds. cyfryzacji systemu planowania Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz członkini Komisji ds. reformy systemu planowania. Należy do Zespołu Rzeczoznawców TUP.

Autorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych, m.in:

Mazurek K. (2015) Transformation of the Structure of the River Catchment Landscape Located in the Area of Intensive Coal Exploitation. In: Luc M., Somorowska U., Szmańda J. (eds) Landscape Analysis and Planning. Springer Geography. Springer, Cham.

Członkini:

Towarzystwa Urbanistów Polskich,

Polskiego Towarzystwa Geograficznego,

Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego,

Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lędzinach

kinga.matuszewska@przestrzen2k.pl

SPECJALISTA DS. GEOLOGII

dr Sylwia Skreczko

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – studia licencjackie i magisterskie – kierunek geologia, specjalność geologia ogólna i poszukiwawcza. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, specjalność geologia. W listopadzie 2023 roku uzyskała tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku, broniąc rozprawy doktorskiej pod tytułem: Przemiany roślinności holoceńskiej na podstawie badań palinologicznych wybranych stanowisk Kotliny Oświęcimskiej.

Od 2014 roku związana zawodowo z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Współautorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Tematyka badań związana jest z m.in. geologią czwartorzędu, geochemią osadów organicznych i palinologią.

https://www.researchgate.net/profile/Sylwia-Skreczko

https://orcid.org/0000-0003-2088-9313

Scopus Author ID: 57191645963

Zainteresowania naukowe: palinologia, paleobotanika, geochemia i analiza mineralogiczna osadów czwartorzędowych, geologia obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Nasz zespół tworzą również specjaliści w zakresie:

– urbanistyki;
– infrastruktury;
– geoinformacji;
– obsługi rynku nieruchomości;
– geologii;
– hydrogeologii;
– leśnictwa;
– pożarnictwa.

 

Współpracujemy i polecamy

Specjaliści w ZAKRESIE geotechnicznych badań podłoża gruntowego, w szczególności takich jak sondowania statyczne CPTU i badania dylatometryczne DMT

Specjaliści w zakresie nadzoru geologicznego i doradztwa w zakresie przedsięwzięć związanych z procesami rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów zdegradowanych

SzylAIR Photo Video specjaliści zajmujący się fotografią i wideo z lotu ptaka w szeroko rozumianej tematyce inwestycyjnej, budownictwie i nieruchomościach