POG - Plan Ogólny Gminy

Plan Ogólny Gminy (POG) to dokument opracowywany dla całego obszaru gminy z wyłączeniem terenów zamkniętych inne niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Jest to dokument, który w wyniku reformy systemu planowania przestrzennego wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zastąpił dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jako akt prawa miejscowego, który uwzględnia się przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanowi podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.