Oferta

Przestrzeń 2K Sp. z o.o.

specjalizuje się w szeroko pojętym planowaniu przestrzennym, opracowaniach środowiskowych oraz obsłudze rynku nieruchomości, a także opracowaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Urbanistyka i architektura

Od ogółu do szczegółu

Oferujemy zarówno kompleksowe opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany począwszy od przystąpienia po uchwalenie, jak również wykonanie opracowań specjalistycznych, takich jak prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, dokumentacje w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Podobnie jak w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak i w przypadku studium oferujemy pełen wachlarz usług obejmujący w szczególności analizy i bilanse terenu.

Przestrzeń, środowisko, człowiek

Polityka przestrzenna gminy

Przestrzeń i czas

Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo

W szczególności opracowanie, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cyfryzacja danych archiwalnych

W naszej ofercie znajdą Państwo również skanowanie, georeferencję (rektyfikację) i wektoryzacja archiwalnych danych rastrowych.

Od ozalidów po rastry i wektory

Koniec z obawą, że jedyny egzemplarz ulegnie zniszczeniu

Przyszłość

Modelowanie i symulacje przestrzenne

W oparciu o nowoczesne technologie jesteśmy w stanie symulować wpływ zmian w zagospodarowaniu na środowisko, a w oparciu o dotychczasowe zmiany prognozować ich dalszy charakter

Działalność szkoleniowa

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi Geograficznych Systemów informacji przestrzennej (GIS). Specjalizujemy się w środowisku ArcGIS QuantumGIS oraz MapInfo).

Edukacja

Nie spoczywaj na laurach, bądź wśród najlepszych

Wsparcie

Liczy się Człowiek

Obsługa rynku nieruchomości

Wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także opracowywanie wniosków i analiz zasadności zmiany planu w przypadku wniosku o zmianę przeznaczenia nieruchomości w studium bądź planie (np.przekwalifikowanie działki na cele budowlane).

Pożarnictwo

Opracowania dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Bezpieczeństwo