Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w jeżyku potocznym plan miejscowy bądź MPZP, to akt prawa miejscowego. Stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie, a jego ustalenia wraz z innymi przepisami kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Procedura opracowania planu i jego zmiany jest ściśle określona przepisami prawa. Podstawą rozpoczęcia prac jest uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, zaś efektem końcowym jest uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu, na którą składa się część tekstowa (opisowa) oraz graficzna sporządzona na mapie zasadniczej. Ogłaszany jest przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Jako dokument niższego rzędu nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gminy, a po reformie systemu planowania musi być zgodny z Planem Ogólnym Gminy (POG).